REFERATER

Referat af Falkens ordinære generalforsamling 14.3.2018

 

1) Valg af dirigent

Klaus Egeberg blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

 

2) Formandens beretning

Keld berettede om en god sæson med mange arrangementer.

Vi har i foråret fået nyt og udvidet tag på vores klubhus. Resultatet er fremragende. Tak til alle dem der hjalp med, og en speciel stor tak til Visti der var tovholder og konstruktør på projektet.

Vi har afholdt et par træf i løbet af året:

Det traditionelle flyslæbetræf Kristi Himmelfarts dag med stor deltagelse m. 26-28 campingvogne. Svæve, motor jet mm. Salg gav godt overskud.

I uge 30 holdt sølvrævene forlænget weekend med masser af flyvning og hygge. 8-9 campingvogne.

Jens Hoffmann afholdt svævestævne i blæsevejr.

Der blev hold jettræf i efteråret i regn og rusk. Der blev dog fløjet lidt, men til gengæld hygget meget.

Sølvrævene har som sædvanligt haft stor aktivitet om onsdagene.

Efter standernedhalingen er der blevet fløjet aktivt i Fuglebjerghallen med ca. 25 deltagere pr. gang.

Vores byggelokale er blevet en stor succes med 12-18 personer hver torsdag. Sidste torsdag i måneden er koneaften med kaffe og kage.

Sølvrævene afholdt som sædvanlig julefrokost.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3) Kassererens beretning

 

Der blev givet en grundig gennemgang af regnskaber og budgetforslag.

Vi er p.t. 85 medlemmer og må hermed notere en nedgang på 8 medlemer

Der blev foreslået en kontingentstigning på 100kr. til dækning af div. prisstigninger samt kompensation for færre medlemmer. Vi kan således fortsætte med at udvikle klubben.  Kontingentet er således for 2018 KR 870,- Enstemmigt vedtaget.

 

4) Forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

5) Valg

 

Keld Hansen, Jens Hofmann og Søren Vestermarken var på valg.

Alle blev genvalgt

 

Valgt som suppleanter:

 

Niels Thranow

Claus Peylecke

 

Revisorer

 

Rene Kock-Jensen og Klaus Egeberg er valgt som revisorer.

 

6) Budget

 

Budgettet blev gennemgået og godkendt

 

7) Eventuelt.

 

Frank Peylecke fik overrakt en flaske whisky for altid at give en hånd med når noget skal ordnes, samt sit store arbejde for at vedligeholde Facobook og hjemmeside. Tak for det!!

 

Herefter var der livlig debat. Følgende blev diskuteret.

 

Der har været meget lidt aktivitet onsdag aften på flyvepladsen. For at få mere gang i klublivet, og måske også lokke nogle sølvræve ud, har vi besluttet at flytte klubaften til om torsdagen. Alle opfordres til at møde op, selvom det måske ikke lige er det bedste flyvevejr.

 

SMS service. Det blev besluttet at denne skal fortsætte og derfor bringes til at virke. Bestyrelsen undersøger muligheder.

 

Webkamera. Er pt ude af drift. Det bringes til at virke.

 

Da vi som nævnt tidligere har mistet en del medlemmer, har vi åbnet op for nye medlemmer der kommer lidt længere fra. Vi har således fået 3 nye medlemmer på den konto. Vi forbeholder os stadig ret til at sortere i ansøgningerne.

 

Det blev diskuteret om vi skal forsøge at etablere en bane med fast belægning for mindre fly. Der var meget diskussion frem og tilbage, men konklusionen blev, at bestyrelsen undersøger hvad der er muligt, og om der evt. kan opnås tilskud fra MDK.

 

Det blev endvidere aftalt, at vi undersøger, om vi på længere sigt skal udskifte plæneklipperen med robotklippere.

 

Pladsen skal tromles snarest. Mandskab indkaldes når tidspunkt kendes.

 

Det blev aftalt at frekvenstavlen fjernes, da de allerfleste er gået over til 2,4 GHz.

 

Det blev aftalt at sodavandsautomaten fjernes da den fylder og ikke bliver brugt.

 

Frank eftersøger et kasseapparat til pølsesalg. Er der nogen der har et til overs?

 

Her efter blev generalforsamlingen afsluttet i god ro og orden, med indtagelse af et par gode stykker smørrebrød. Tusind tak for hjælpen, Lisbeth.

 

Sekretæren.